Spring naar hoofd-inhoud

Facturering

Wij verzorgen de facturering via Intelly Care (factureringsbedrijf).

De meeste betalingen laten wij d.m.v. een doorlopende automatische incasso verlopen. Deze wordt indien mogelijk via E-mail in PDF formaat aan u toegezonden. Wij laten uw nota aanbieden bij uw zorgverzekeraar de restnota wordt dmv een doorlopende automatische incasso binnen 4 weken van uw rekening afgeschreven.

Daarnaast doen wij ons uiterste best om uw verzekerd budget mee te bewaken, zodat u tijdig op de hoogte bent van overschrijdingen.

Betalingsvoorwaarden KNMT 2013

De gedeclareerde bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen, inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.

Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 22,75 (alles exclusief omzetbelasting).