Facturering

De facturering wordt verzorgd door een bedrijf dat Digi Ontzorging heet, sinds juni 2015. Alle notas worden eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar, mits u verzekerd bent voor tandheelkundige onkosten. Het restbedrag/onverzekerde deel wordt door onze praktijk aan u gefactureerd na aftrek van het verzekerde deel (via de email indien uw emailadres bij ons bekend is). Betalingsherinneringen volgen via de reguliere post. 

Ons streven is de meeste betalingen met behulp van een door u afgegeven automatische incasso te laten verlopen. Dit scheelt tijd en papierwerk. Uiteraard ontvangt u tijdig een overzicht van het bedrag dat afgeschreven gaat worden, zodat u kunt reageren indien nodig. Daarnaast doen wij ons uiterste best om uw verzekerd budget mee te bewaken, zodat u tijdig op de hoogte bent van overschrijdingen. Zodat we hier waar mogelijk op kunnen anticiperen.

Verzekeren tegen tandartskosten

Vanaf 18 jaar kunt u zich aanvullend verzekeren tegen tandartskosten. Het is wenselijk om u aanvullend te verzekeren wanneer u jaarlijks forse kosten verwacht. In andere gevallen valt te overwegen de kosten voor eigen rekening te nemen.

Onder de 18 jaar is aanvullend verzekeren voor de tandarts niet nodig, omdat de kosten voor de tandarts dan, met uitzondering van beugels en kronen, vanuit de basisverzekering worden vergoed. Volledige gebitsprotheses en eventueel de implantaten die nodig zijn voor retentie van de gebitsprothese worden veelal vanuit de basisverzekering vergoed.

Bij vergoedingen uit de basisverzekering moet u rekening houden met het feit dat uw verplicht eigen risico van 350 euro wordt aangesproken. Dit geldt dus niet voor vergoedingen uit de aanvullende verzekering voor tandartskosten.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp zijn wij graag bereid u voor zover mogelijk te antwoorden. U kunt ons per e-mail of telfonisch bereiken.

Voor vragen over vergoedingen van uw behandeling door de zorgverzekeraar, adviseren wij u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden NMT 2013

De gedeclareerde bedragen voor honoraria, voorschotten en leveringen, inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 22,75 (alles exclusief omzetbelasting).